Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl