Nabór w trybie konkursowym – horyzontalny (nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl