Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 w ramach:  
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl