Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.5…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl