Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr  medycznych (konkurs nr …

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl