Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl