ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA
w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
I nabór wniosków o dofinansowanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl