Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
współfinansowanej ze środków
Funduszu Spójności
w ramach
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl