Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl