Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 4.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-30-002/16, w ramach Poddziałania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl