Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, w ramach OP 11 Środowisko.
W przypadku niespełnienia warunku ex-ante 6.1 w obszarze gospodarki wodnej do dnia zakończenia naboru wniosków o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl