ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY
dla Działania
2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
dla Poddziałania
2.1.1Rozwój…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl