Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1.Edukacjaogólna (w tym w szkołach zawodowych),,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl