Nabór w trybie konkursowym (Nr naboru RPDS.04.01.00-IZ.00-02-188/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.1  Gospodarka odpadami –Typ projektu 4.1.A Projekty dot….

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl