Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl