Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl