Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa I – Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Priorytet inwestycyjny 6.c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Priorytet inwestycyjny 6.d: Ochrona…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl