Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa III – Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji
Priorytet inwestycyjny –  Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl