1. Celem  konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwanej dalej Strategią ZIT AW) oraz celów Działania 1.5…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl