Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.02.03-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 9.2.3 Rewitalizacja…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl