Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie. Konkurs nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby,  Działanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl