Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl