Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl