Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie  9.2.1 Zwiększenie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl