Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 mający na celu profesjonalizację opieki nad osobami…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl