Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl