Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs wielozakresowy nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 dedykowany regionom słabiej rozwiniętym.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl