NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl