OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 20/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl