Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Prokuraturę Krajową do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Przygotowanie i wdrożenie metodyki z…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl