Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl