Ministerstwo Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl