Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.
Konkurs nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl