Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie DZIAŁANIE 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT – EU

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl