Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-124/23

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl