Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.04-IZ.00-002/24 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl