2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (5)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane...

2. Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę / 2.1. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Otwieramy nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty regularne, w II priorytecie Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu...

16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 16 Osi priorytetowej Wsparcie dla migrantów z… ...